ღვინის სამართლის კვლევითი ცენტრი

ცენტრის საქმიანობის მიზანია ღვინის სამართლის კვლევის ხელშეწყობა.

ცენტრის საქმიანობის ძირითადი ამოცანებია:

 • ღვინის სამართალთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების იდენტიფიცირება, კვლევების განხორცილება და პუბლიკაციების მხარდაჭერა;
 • ღვინის სამართლის შესახებ აკადემიურ წრეების, სტუდენტებისა და დარგით დაინტერესებულ პირთა ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა;
 • ღვინის სექტორის რეგულირების კუთხით ევროკავშირისა და საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა და ქართული ღვინის სამართალთან შედარების მიზნით დისკუსიების ფორმატის წახალისება;
 • ღვინის სამართლის მიმართულებით აკადემიურ პერსონალთან და პრაქტიკოს იურისტებთან საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ცოდნის გაზიარების ხელშეწყობა;
 • ღვინის სამართლის საკითხებზე კონფერენციებისა და ტრენინგების ორგანიზება.

 

ცენტრში კვლევები განხორციელდება ღვინის სამართალთან დაკავშირებულ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

 • ღვინის წარმოების სამართალი - ტექნოლოგიური პროცესების რეგულირება (ნებადართული და აკრძალული ოპერაციები);
 • ღვინისა და სურსათის სამართლის ურთიერთმიმართება;
 • ღვინის ბრენდინგი და მასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა; უფლებების დაცვის აღსრულების სამართლებრივი მექანიზმები;
 • ღვინის გეოგრაფიული დასახელებები, მათი დაცვა და გამოყენების კონტროლი;
 • ღვინის ეტიკეტირება და მომხმარებელთა დაცვა;
 • ღვინის ხარისხის კონტროლი და სერტიფიცირება;
 • ღვინის წარმოების საგადასახადო-სამართლებრივი მოთხოვნები;
 • ღვინით ვაჭრობა და სავაჭრო ბარიერები;
 • პასუხისმგებლობა ღვინის კანონმდებლობის დარღვევისთვის.

 

ცენტრის კოორდინატორი: თათია კერესელიძე