ქართული სამართლის მიმოხილვა - ტომი 9. N 1-2. 2006

სარჩევი >იხილეთ მეტი

 

„ჯეპლაკის” საქმიანობა

  • საქართველოს ახალი პოლიტიკა კონკურენციის სფეროში - ხუან რამონ ინტურიაგაგოიტია >იხილეთ მეტი

სამართლებრივი ტენდენციები

  • საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეული კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ზოგადი მიმოხილვა (სტატისტიკა და ტენდენციები) - გიორგი ხუროშვილი >იხილეთ მეტი

პერსპექტივა

  • Clausula rebus sic stantibus, დინამიკა და სტატისტიკა სამართალში - გიორგი გოგიაშვილი​ >იხილეთ მეტი

საკანონმდებლო სიახლენი

  • 2006 წლის პირველ და მეორე კვარტალში მიღებული ძირითადი ნორმატიული აქტები >იხილეთ მეტი

სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა

  • ადამინის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვა - კონსტანტინე კორკელია > იხილეთ მეტი

სტუდენტური ფორუმი

  • სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიისათვის - თეიმურაზ ანთელავა >იხილეთ მეტი

იურიდიული ლიტერატურის მიმოხილვა >იხილეთ მეტი

სახელმძღვანელო პრინციპები ავტორებისათვის >იხილეთ მეტი