ქართული სამართლის მიმოხილვა - სპეციალური გამოშვება 2007

სარჩევი იხილეთ მეტი

 

შესავალი

  • ევროპული კოდიფიცირებისა და კანონმდებლობის უნიფიკაციის საერთაშორისო ინსტრუმენტების გავლენა საქართველოს კერძო სამართალზე - დავით კერესელიძე იხილეთ მეტი

 

დოქტორანტთა სასემინარო ნაშრომები

  • კეთილსიდნდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში (შედარებითი სამართლებრივი გამოკვლევა) - ალექსანდრე იოსელიანი > იხილეთ მეტი
  • ნების გამოვლენის (ოფერტის) გამოთხოვა უნიფიცირებულ კერძო სამართალში - ეკატერინე ბაღიშვილი > იხილეთ მეტი
  • მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ევროპული სტანდარტების შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვა ქუჩაში დადებული ხელშეკრულების მაგალითზე - ეკატერინე ქარდავა > იხილეთ მეტი
  • საშიში ქიმიური ნივთიერებების მართვის საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გავლენა საქართველოს კანონმდებლობაზე - მაია ბითაძე იხილეთ მეტი