პროგრამები

მედიცინის სადოქტორო პროგრამა

პროგრამის მიზანია პიროვნების თავისუფალი განვითარების ხელშეწყობა და ინდივიდის თვალსაწიერის გაფართოება არსებული ცოდნის გაღრმავებისა და ახალი და ეფექტური მეთოდების დანერგვის გზით მედიცინაში. კვლევისა და სწავლებისთვის საჭირო კომპეტენციათა განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს VIII დონის შესაბამისად.

კვალიფიკაცია: 

მედიცინის დოქტორი

კრედიტი / ხანგრძლივობა: 

180 კრედიტი 

სწავლის წლიური ღირებულება:

4,500 ლ

სწავლების ენა:

ინგლისური