სიახლეები

ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ბრძანება N4 "ნიუ ვიჟენ"-უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
31 მაისი 2013