სიახლეები

სახელმწიფო მოხელეთა ტრენინგი სახელშეკრულებო სამართალში
31 ოქტომბერი 2014

31 ოქტომბერს გაიმართა სახელმწიფო მოხელეთა მორიგი ტრენინგი სახელშეკრულებო სამართალში.

ტრენინგი დაეთმო: ხელშეკრულებების კლასიფიკაციას, შინაარსის განსაზღვრის თავისუფლებიდან გამოდინარე შერეულ და ატიპიურ ხელშეკრულებებს; ვალდებულების დარღვევას, მეორად მოთხოვნებსა და პირგასამტეხლოს.