სიახლეები

დოქტორანტების კვლევითი კომპონენტების საჯარო დაცვა
30 სექტემბერი 2019
 • ნინო ბეგიაშვილი

საქართველოს სამართალში რისკის გადასვლის დამატებითი მოწესრიგების მიზანშეწონილობა
 • ანა შატაკიშვილი

წინდახედულების შინაარსი სამოქალაქო სამართალში

 • უჩა ძიმისტარიშვილი

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების ტრადიციული გაგება

 • სოფიო ჯოხაძე

თანაბარ პირობებში მყოფი კრედიტორების თანაბრად დაკმაყოფილების პრინციპი

 • სალომე ჭურაძე

სახელმწიფო დახმარება, როგორც მართლზომიერი ქმედება

 • თათა ერქვანია

საჯარო უფლებამოსილების კერძო პარტნიორზე დელეგირების ფარგლები (საჯარო და კერძო თანამშრომლობისას) განათლების სექტორის მაგალითზე

 • სოფიო ხვადაგიანი

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ხელშეკრულების კერძო- და საჯაროსამართლებრივი ასპექტები

 • თორნიკე კვინიკაძე

სამართლებრივ სივრცეში არსებული ვარაუდის სტანდარტები

 • მარი ღარიბაშვილი

ფიზიკური პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემთა რეალურ დროში დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლის შერჩევა, როგორც პერსონალური ინფორმაციის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

 • თამარ ტალახაძე

კორპორაციული რეორგანიზაცია როგორც გადასახადისაგან თავისუფალი ტრანზაქცია

 • სოფიო ჯოხაძე

კრედიტორთა მონაწილეობა გადახდისუუნარობის პროცესის მართვაში

 

ნაშრომების დაცვა გაიმართება უნივერსიტეტის ეკო-კამპუსში, 03 ოქტომბერს, 18:00 საათზე.

მისამართი: ნოდარ ბოხუას ქუჩა 11.

დასწრება თავისუფალია!