წევრობა-აღიარება

სამართლის სკოლა - ELFA - ევროპის იურიდიულ ფაკულტეტთა ასოციაცია;

მედიცინის სკოლა - სამედიცინო სკოლების მსოფლიო ცნობარიAMSE - ევროპის მედიცინის სკოლათა ასოციაციაAMEE - ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაცია.  

ავტორიზაცია

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2013 წლის 10 ოქტომბრის №26 გადაწყვეტილებით. ავტორიზაცია უნივერსიტეტს 2019 წლის ოქტომბრამდე აქვს განახლებული.

აკრედიტაცია

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 05 ნოემბრის №155 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 05 ნოემბრის №156 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 11 დეკემბრის №204 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამას (ინგლისურენოვანი/ქართულენოვანი) აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 7 თებერვლის №21 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 7 თებერვლის №22 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო (ინგლისურენოვან) საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 15 ივლისის №57 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიცინის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 15 ივლისის №58 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №97 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციისა და საექთნო საქმის ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №98 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამედიცინო რეაბილიტაციისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის ინგლისურენოვან სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №99 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის უპირობო რეაკრედიტაცია (შვიდი წლის ვადით) საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭომ 2018 წლის 3 ნოემბრის №143 გადაწყვეტილებით მოახდინა. პროცედურა განხორციელდა სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) მოთხოვნების შესაბამისად საერთაშორისო ექპერტების მონაწილეობით. 

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის უპირობო რეაკრედიტაცია (შვიდი წლის ვადით) განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 4 დეკემბრის №182 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის უპირობო რეაკრედიტაცია (შვიდი წლის ვადით) განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 4 დეკემბრის №142 გადაწყვეტილებით.

ა(ა)იპ ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის შედარებითი კერძო და საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი/ქართულენოვანი) უპირობო რეაკრედიტაცია (შვიდი წლის ვადით) განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 22 იანვრის №23 გადაწყვეტილებით.