4. დასკვნა

დასკვნაში ყალიბდება მიღებული შედეგი. იგი ზუსტი, ანუ არაორაზროვანი, და ლაკონიური უნდა იყოს.