მისია და მიზნები

მისია:

დაწესებულების მისიაა ინდივიდის თვალსაწიერის გაფართოება განათლების, კვლევისა და სიახლის დანერგვის ხელშეწყობით.

საქმიანობის საგანი:

დაწესებულების საქმიანობის საგანია არამომგებიანი (არაკომერციული) საგანმანათლებლო საქმიანობა. ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, რაც კანონით არ არის აკრძალული, ხორციელდება როგორც ამ საქმიანობის განხოციელების დამხმარე საშუალება. 

დაწესებულების მიზნები:

  • პიროვნების თავისუფალი განვითარების ხელშემწყობი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება. „სტუდენტი ქმნის თავის პროფილს“: საგანმანათლებლო პროგრამები ორიენტირებულია სტუდენტის თავისუფალ არჩევანზე - გამოიმუშაოს ძირითადი სპეციალობის ფარგლებში სასურველი კომპეტენციები და შეიძინოს დამატებითი სპეციალობა, ან მოახდინოს სხვადასხვა პროგრამის კომპონენტების თავისუფალი კონცენტრაცია;
  • აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დამკვიდრების ხელშეწყობა, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კვლევებისა და მათში სტუდენტის ინტეგრირების წახალისება.
  • სიახლის დანერგვის ფორმების განვითარება. 

ფაქტები:

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი დაარსდა 2013 წელს, ხოლო ნიუ ვიჟენ ჰოსპიტალი - 2014 წელს. 

უნივერსიტეტში დასაქმებულია 400-მდე პროფესორი, მეცნიერი და პრაქტიკოსი ექიმი.

სასწავლო პროგრამებზე სწავლობს 1000-ზე მეტი სტუდენტი ოცდახუთი სხვადასხვა ქვეყნიდან.