კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები
-

დავით კერესელიძე - 2009